Producenci
Promocje
Poszewka dekoracyjna
Poszewka dekoracyjna
42,00 zł 29,00 zł
szt.
Poszewka dekoracyjna - AMOR
Poszewka dekoracyjna - AMOR
56,00 zł 39,00 zł
szt.
Poszewka dekoracyjna ROWER /beż/
Poszewka dekoracyjna ROWER /beż/
39,00 zł 31,00 zł
szt.
Rękawica kuchenna - ROMANTYCZNA RÓŻA II
Rękawica kuchenna - ROMANTYCZNA RÓŻA II
19,00 zł 18,00 zł
szt.
Koc dziecięcy 120x140 cm
Koc dziecięcy 120x140 cm
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Koc dziecięcy - TEDDY BEAR
Koc dziecięcy - TEDDY BEAR
59,00 zł 49,00 zł
szt.
Pościel satynowa CARMEN 160x200
Pościel satynowa CARMEN 160x200
159,00 zł 99,00 zł
szt.
Pościel satynowa bawełniana /FS-39/
Pościel satynowa bawełniana /FS-39/
139,00 zł 119,00 zł
Pościel satynowa 220x200
Pościel satynowa 220x200
189,00 zł 139,00 zł
szt.
Poszewka gobelinowa MIŚ
Poszewka gobelinowa MIŚ
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Poszewka gobelinowa LOVE
Poszewka gobelinowa LOVE
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Waluty
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.moonlinen.pl

  1. DEFINICJE
  2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
  3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  5. DOSTAWA
  6. PŁATNOŚĆ
  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  9. DANE OSOBOWE
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem  moonlinen.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę oświadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – MK Inwestycje Małgorzata Kuczewska-Łaska, ul. Iwicka 47a lok. 120, 00-735 Warszawa , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem 39082, NIP 1250477689, REGON 016235245, adres poczty elektronicznej: sklep@moonlinen.pl, numer telefonu: (+48) 22 668 28 58 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA MK Inwestycje Małgorzata Kuczewska-Łaska, ul. Iwicka 47A,lok. 120, 00-735 Warszawa (Galeria KEN Center, sklep Moonlinen), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem 39082, NIP 1250477689, REGON 016235245, adres poczty elektronicznej: sklep@moonlinen.pl, numer telefonu: (+48) 22 668 28 58 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.16. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.17. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
1.18. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
1.19. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
MK Inwestycje Małgorzata Kuczewska-Łaska, ul. Iwicka 47A, lok.120, 00-735 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem 39082, NIP 1250477689, REGON 016235245, adres poczty elektronicznej: sklep@moonlinen.pl, www.moonlinen.pl, tel.: (+48) 22 668 28 58.
1.20. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
1.20.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
1.20.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
1.21. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1.21.1. Komputer z dostępem do Internetu;
1.21.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
1.21.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
1.21.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
1.22. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.23. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
1.24. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
1.25. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.26. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.27. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
1.28. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
1.28.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
1.28.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko lub nazwa, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
1.28.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
1.29. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
1.30. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
1.31. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
1.31.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
1.31.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone natychmiastowo.
1.31.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.       1.31.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym uwzględnia przesyłanie klientowi na podany przez niego adres e-mail informacji handlowych sklepu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji poprzez przekazanie sklepowi wiadomości (w jakikolwiek dostępny sposób), iż nie jest zainteresowany otrzymywaniem informacji handlowych ze sklepu.
1.31.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie, w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.32. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.33. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: www.moonlinen.pl/koszty-dostawy
1.34. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
1.35. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
1.35.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy), adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
1.36. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
1.37. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
1.38. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA

1.39. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży przewidywany czas dostawy produktu do 14 dni od złożenia zamówienia.
1.40. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
1.41. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
1.41.1. poprzez odbiór osobisty klienta; lub
1.41.2. za pośrednictwem poczty lub kuriera wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
1.42. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
1.43. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: www.moonlinen.pl/koszty-dostawy

6. PŁATNOŚĆ

1.43. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.43.1. Za pobraniem;
1.43.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
1.43.3. Płatności elektroniczne w systemie przelewy24.pl
1.44. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, przed wysyłką produktów.
1.45. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.46. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od objęcia przez Klienta w posiadanie zamówionych produktów lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku przesyłek kurierskich i pocztowych termin ten liczy się od dnia dostarczenia przesyłki pod adres wskazany przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@moonlinen.pl.
1.47. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
1.49. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób, po odesłaniu przez Klienta zakupionych produktów w stanie nieużywanym wraz z opakowaniem i paragonem.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO1.51. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

1.51.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1.51.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@moonlinen.pl
1.51.3 W przypadku zakupienia wyrobów ceramicznych Klient powinien niezwłoczne sprawdzić towar po otrzymaniu przesyłki, a w szczególności sprawdzić, czy nie ma on uszkodzeń mechanicznych. W przypadku zauważenia takiego uszkodzenia Klient powinien niezwłocznie zgłosić to do kuriera lub do Sprzedawcy, nie później, niż w ciągu trzech dni od odebrania przesyłki. Reklamacje widocznych wad mechanicznych wyrobów ceramicznych zgłoszone później nie będą uwzględniane.
1.51.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji  w ciągu 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
1.51.5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1.52. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego.
1.52.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@moonlinen.pl.
1.52.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
1.52.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
1.52.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. DANE OSOBOWE

1.53. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: MK Inwestycje Małgorzata Kuczewska-Łaska, ul. Iwicka 47A, lok. 120, 00-735 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem 39082, NIP 1250477689, REGON 016235245, adres poczty elektronicznej: sklep@moonlinen.pl, www.moonlinen.pl,  tel.: (+48) 22 668 28 58  (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.54. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.55. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
1.56. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.57. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
1.58. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
1.59. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: sklep@moonlinen.pl oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
1.60. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
1.61. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl